Miljön

Vårt mål är att skapa utemöbler för utemiljöer, och samtidigt ha ett så litet klimatavtryck som möjligt.

För oss innebär hållbar utveckling att se till helheten, och det cirkulära tänket. Det vill säga, hur de utemöbler som vi producerar och säljer, i sin tur påverkar miljö och människor.
Det är en ständigt pågående process för oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete, och vi ser fram emot att bli ännu bättre, smartare och mer hållbara i hela vår värdekedja.

Ett vakande öga på produktionen världen över

Vi på Brafab har producerat kvalitativa utemöbler i över 90 år, och vi förstår vikten av att ha ett nära och långsiktigt samarbete med våra leverantörer. Våra utemöbler produceras i olika delar av världen – många av våra furumöbler är svenskproducerade, medan övriga möbler produceras i Kina, Indonesien eller Vietnam. Vi är medvetna om riskerna som kan vara förknippade med produktion på geografiskt långt avstånd, och har därför anställda medarbetare på plats för att säkerställa att lagar och föreskrifter som gäller både lokalt och nationellt efterlevs.

För att säkerställa att våra leverantörer följer våra riktlinjer och värderingar har vi en uppförandekod (Code of Conduct), som definierar de krav och förväntningar som vi har på alla våra leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Med hållbarhet innefattas här bland annat arbetsförhållanden, miljö, affärsetik, mutor och korruption samt säkerhet.

Tekniken inom möbelproduktion går ständigt framåt och vi arbetar kontinuerligt för en mer hållbar produktion, och flera arbetsmoment som tidigare varit riskfyllda och påverkat arbetares hälsa har nu automatiserats.

Emballage – en utmanande balanskonst

Att vi vid transport emballerar våra produkter på ett hållbart sätt är viktigt. Balansen mellan att minimera mängden emballage och samtidigt säkerställa att möbler inte blir fraktskadade är hårfin. Skadade produkter resulterar i reklamationer, vilket i sin tur bidrar till onödiga utsläpp och kostnader. De senaste åren har vi blivit bättre på att hitta rätt balans och andelen onödiga fraktskador har minskat.  

På vårt lager används årligen stora mängder krympfilm för emballering av produkter vid transport, och för att minimera åtgången av plast använder vi en maskin som sträcker ut filmen. För göra processen ännu mer hållbar går vi nu också över till en krympfilm baserad på tallolja i stället för fossilolja, med målet att vi 2022 endast ska använda oss av talloljebaserad plast. Den nya krympfilmen är till 95 procent talloljebaserad och utöver det ska vi klimatkompensera för resterande 5 procent genom att plantera nya tallar, vilket betyder att vår krympfilmsemballering kommer att bli koldioxidneutral. Omställningen innebär att vi minskar vår klimatpåverkan med nästan 6 000 CO2kg/år, vilket motsvarar fem bilars CO2 utsläpp/år

Bättre logistik minskar klimatavtrycket

En stor hållbarhetsutmaning, i såväl Sverige som internationellt, är att minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. Vi på Brafab arbetar för att minska våra transporters klimatavtryck, och på sikt krävs stora insatser för att vi ska kunna transportera våra möbler utan att använda fossila bränslen. Redan i dag fraktar vi gods inom Sverige delvis med tåg som ett led i att minska våra transportutsläpp. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla och optimera fyllnadsgraden i våra transporter. Till exempel har vi så kallade KD-ben (knock-down) på våra bord, vilket resulterar i mindre paket som gör det möjligt att utnyttja lastutrymmet bättre.

Lagar och certifikat ger trygghet


Våra intressenter kan känna sig trygga med att vi uppfyller lagar och regler enligt nedan.

Reach
Reach är en förordning som tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra, samt för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. Den främjar också alternativa metoder för farobedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. Vi efterlever alla krav och standarder för att uppfylla Reach, och alla våra produkter är Reach-certifierade.

Läs mer om REACH

Plantageodlat trä
Vi vill säkerställa den långsiktiga återväxten av våra skogar och följer därför EU:s timmerförordning. Den finns till för att motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU. Beroende på vilken marknad vi handlar ifrån, är det olika certifikat som gäller (till exempel FSC och FLEGT). Vi väljer alltid att handla med det trä som har den högst rankade certifieringen för den marknaden och du kan känna dig trygg i att vi alltid handlar med godkänt plantageodlat trä.
Läs mer om FSC och FLEGT

Uppförandekod
Vi har uppförandekod (Code of conduct) gentemot våra leverantörer. Uppförandekoden klargör vad som kan förväntas av vårt företag och vad vi förväntar oss av våra leverantörer.

Repa
Vi är anslutna till Repa, näringslivets system för insamling och återvinning av förpackningar. Repa är en serviceorganisation med uppgift att erbjuda företag möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för återvinning av förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Alla företag som tillverkar, producerar eller säljer varor på den svenska marknaden har ett producentansvar för sina förpackningar.

Läs mer om REPA

Miljöcertifiering
Vi arbetar för att kunna säkerställa kvalitén på vårt hållbarhetsarbete, och även om vi inte riktigt är där än så siktar vi på att våra produkter ska bli miljömärkta inom en snar framtid. För oss är det viktigt att hålla vad vi lovar, och vi kan försäkra dig om att vi aldrig kommer märka en produkt eller ge löfte om att vara något som vi inte säkert kan bevisa eller vet gör skillnad.